Rettssaksfond

Formålet med rettssaksfondet er å styrke menneskerettighetene til personer med psykososiale funksjonsnedsettelser, i tråd med CRPD, ved å bidra til rettslig prøving av saker om tvang og menneskerettighetsbrudd i psykisk helsevern. 

ReDo’s Rettssaksfond er opprettet og forvaltes av Menneskerettighetsstiftelsen ReDo – senter for rettigheter og dokumentasjon. 

Menneskerettighetsstiftelsen ReDo ble opprettet ved testamente av Bjørg Njaa (18.03.1942 – 23.11.2021). Hun etterlot hele sin formue til stiftelsens formål som er å holde minnet om Bjørg Njaas sønn, Ketil Njaa Solberg (15.09.1973 – 01.02.1999), levende, ved å arbeide mot krenkelser, overgrep og tvang overfor personer med psykososiale funksjonsnedsettelser og å arbeide for styrking av denne gruppens menneskerettigheter.

Retningsgivende for arbeidet skal være FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og dens overordnede mål om å hindre diskriminering basert på nedsatt funksjonsevne. 

Det var et særskilt ønske fra Bjørg Njaa at et av stiftelsens arbeidsområder skulle være å yte støtte til rettssaker.

Tvang i psykisk helsevern, herunder frihetsberøvelse, tvangsmedisinering med psykofarmaka, elektrosjokk (ECT) uten fritt og informert samtykke, bruk av kjemiske og mekaniske tvangsmidler, skjerming og isolering, er noe av det mest inngripende og integritetskrenkende staten kan utsette mennesker for i Norge i dag. Tusenvis rammes årlig. Det er behov for en omfattende lovrevisjon for å bringe norsk lovgivning på psykisk helsefeltet i tråd med CRPD. Frihetsberøvelse basert på funksjonsnedsettelse og tvangsbehandling er diskriminerende og menneskerettighetsstridig og må bringes til opphør. 

Menneskerettighetssøksmål i slike saker er prinsipielt viktig og kan bidra til å fremskynde reformer av nasjonal lovgivning som ikke er i overenstemmelse med internasjonale menneskerettighetskonvensjoner, samt gi viktig dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd og reparasjon til individer utsatt for slike brudd.