Vedtekter


§ 1. Navn
Fondets navn er «Ketil Njaa Solbergs minnefond».

§ 2. Bakgrunn og formål
Ketil Njaa Solbergs minnefond er opprettet og forvaltes av Menneskerettighetsstiftelsen ReDo – senter for rettigheter og dokumentasjon. Menneskerettighetsstiftelsen ReDo ble opprettet ved testamente av Bjørg Njaa (18.03.1942 – 23.11.2021). Hun etterlot hele sin formue til stiftelsens formål, som er å holde minnet om Bjørg Njaas sønn, Ketil Njaa Solberg (15.09.1973 – 01.02.1999), levende, ved å arbeide mot krenkelser, overgrep og tvang overfor personer med psykososiale funksjonsnedsettelser og å arbeide for styrking av denne gruppens menneskerettigheter. Fondet vil dele ut en årlig minnepris; «Ketil Njaa Solbergs menneskerettighetspris for kamp mot krenkelser, overgrep og tvang i psykisk helsevern».

§ 3. Kriterier for utdeling
Prisen deles ut til en person eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt arbeid mot krenkelser, overgrep og tvang overfor personer med psykososial funksjonsnedsettelse og/eller arbeid for styrking av denne gruppens menneskerettigheter.

§ 4. Rammer for prisutdelingen
Prisen deles ut under en årlig markering, som setter fokus på prisens formål og hedrer mottakeren av prisen for sitt bidrag i menneskerettighetskampen.

§5. Midler til utdeling
Prisen består av en prissum på kr. 20 000. Stiftelsens styre står for utdelingen.

§ 6. Minnefondets kapital og forvaltning
Menneskerettighetsstiftelsen ReDo avsetter midler til utdeling av prisen i 25 år, slik at minnefondets størrelse ved opprettelsen er kr. 500 000. Fondet kan forsterkes med andre gaver og bidrag, forutsatt at slike bidrag ikke kommer i konflikt med stiftelsens formål og de føringer som er gitt i fondets vedtekter §2. Styret i ReDo forvalter fondet og beslutter om bidrag kan mottas. Fondet kan suppleres med ytterligere midler fra stiftelsen etter vedtak fra stiftelsens styre. Fondets midler skal forvaltes adskilt fra øvrige driftsmidler i stiftelsen og skal i sin helhet gå til fondets formål.

§ 7 – Utnevning av priskomitè
Styret kan oppnevne en priskomitè som fremmer forslag til kandidater for minneprisen. Styret beslutter hvor mange medlemmer priskomiteen skal ha og for hvor lang tid medlemmene oppnevnes. Om mulig, kan representanter velges blant personer som kjente Bjørg Njaa og hennes arbeid. Arbeidet skjer på frivillig basis og er ikke honorert. Styret går ut med informasjon om minneprisen på stiftelsens nettsider mv., med oppfordring om å foreslå kandidater og frist for dette. Priskomitèen har ansvar for mottak og behandling av innkomne forslag og kan også nominere egne kandidater. Komitèen utformer et begrunnet forslag til prisvinner(e) som kan danne grunnlag for styrets beslutning om tildeling av pris. Komitéens innstilling oversendes styret for endelig vedtak. Styret skal etterse at utvalgets innstilling er i henhold til fondets vedtekter.

§ 8. Utdeling og habilitet
Utdeling av midler fra fondet vedtas av stiftelsens styre og i tråd med Stiftelseslovens §§19 og 37. Medlemmer av priskomitèen og styremedlemmer deltar ikke i behandling av spørsmål hvor en selv eller ens nærstående har personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Forståelsen av nærstående følger Stiftelseslovens §5 og øvrige habilitetshensyn vurderes fortløpende.

§ 9. Endring
Fondets vedtekter kan endres av stiftelsens styre.