Vedtekter

Vedtekter for Menneskerettighetsstiftelsen ReDo vedtatt på styremøte 12. mai 2022 og tilføyd grunnkapital 2. juni 2022.


§ 1. Bakgrunn

Stiftelsen er opprettet ved testamente av Bjørg Njaa (18.03.1942-23.11.2021). Hun etterlot hele sin formue til stiftelsens formål.


§ 2. Navn

Stiftelsens navn er Menneskerettighetsstiftelsen ReDo – senter for rettigheter og dokumentasjon.


§ 3. Formål

Formålet med stiftelsen er å holde minne om Bjørg Njaas sønn Ketil Njaa Solberg (15.09.1973 – 01.02.1999) levende, ved å:

  • Arbeide mot krenkelser, overgrep og tvang overfor personer med psykososial funksjonsnedsettelse,
    med spesielt fokus på mennesker med psykoseproblematikk og schizofrenidiagnose.
  • Arbeide for styrking av denne gruppens menneskerettigheter.

Retningsgivende for arbeidet skal være FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)
og dens overordnede mål om å hindre diskriminering basert på nedsatt funksjonsevne.

Aktuelle arbeidsområder kan være (uten å være ekskluderende):

  • Opprettelse av et dokumentasjonssenter for krenkelser, overgrep og
    tvang der Bjørg Njaas personlige arkiv knyttet til området kan inngå
  • Støtte til rettssaker


§ 4. Styret

Styret skal bestå av 3 til 5 medlemmer. Det første styret og dets leder er utpekt av stifteren. Det er det til enhver tid sittende styret som utnevner nye styremedlemmer og velger leder. Styret treffer sine avgjørelser ved alminnelig flertall. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret kan tildele signatur til en eller flere utvalgte.


§ 5. Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er kroner 5 671 967. Stiftelsens grunnkapital skal ikke være urørlig.


§ 6. Omdannelse og avvikling av stiftelsen

Omdannelse og eventuell avvikling av stiftelsen skal følge bestemmelsene i Lov om stiftelser kapittel 6. Gjenværende verdier ved avvikling skal overføres til en institusjon med samme eller tilnærmet samme formål som stiftelsen.

For øvrig kommer Lov om stiftelser til anvendelse.